ความพึงพอใจของเว็บไซต์
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

         Link...ที่น่าสนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
สาขาวิชาการบัญชี 
จุดประสงค์

   1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นำไปใช้ในการค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพบัญชี ให้เจริญก้าวหน้า 

   2. เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
   3. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะในวิชาชีพบัญชีไปประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือ เอกชน หรืออาชีพอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ
   4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

   5. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6. เพื่อปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี

      ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 
    1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หน่วยกิต 
    1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
    2.3 วิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    2.4 โครงการ 4 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง)  
รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

มาตรฐานวิชาชีพ

 1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
 2. จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ 
 3. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ 
 5. แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ 
 6. เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการของงานบัญชีการเงิน งานบัญชีชั้นกลาง งานบัญชีชั้นสูง งานบัญชีต้นทุน งานตรวจสอบภาพใน 
 7. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับงานบัญชีการเงิน งานบัญชีชั้นกลาง งานบัญชีชั้นสูง งานบัญชีต้นทุน งานตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์

 

    
    
     
    
                                                               

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday130
mod_vvisit_counterYesterday101
mod_vvisit_counterThis week855
mod_vvisit_counterThis month3764
mod_vvisit_counterAll days120294

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ( R-TEC )
77/1 ซอย เรือนจำ ตำบล เชิงเนิน จังหวัด ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 038-861-568
Fax : 038-861-568-9
www.r-tec.ac.th