ความพึงพอใจของเว็บไซต์
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

         Link...ที่น่าสนใจ

 


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
สาขาวิชาการบัญชี 
จุดประสงค์

   1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นำไปใช้ในการค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพบัญชี ให้เจริญก้าวหน้า 

   2. เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
   3. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะในวิชาชีพบัญชีไปประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือ เอกชน หรืออาชีพอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ
   4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

   5. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6. เพื่อปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี

      ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 
    1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หน่วยกิต 
    1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
    2.3 วิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    2.4 โครงการ 4 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง)  
รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

มาตรฐานวิชาชีพ

 1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
 2. จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ 
 3. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ 
 5. แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ 
 6. เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการของงานบัญชีการเงิน งานบัญชีชั้นกลาง งานบัญชีชั้นสูง งานบัญชีต้นทุน งานตรวจสอบภาพใน 
 7. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับงานบัญชีการเงิน งานบัญชีชั้นกลาง งานบัญชีชั้นสูง งานบัญชีต้นทุน งานตรวจสอบภายใน

 

      
    
     
    
                                                 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday120
mod_vvisit_counterYesterday230
mod_vvisit_counterThis week512
mod_vvisit_counterThis month3566
mod_vvisit_counterAll days223676

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ( R-TEC )
77/1 ซอย เรือนจำ ตำบล เชิงเนิน จังหวัด ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 038-861-568
Fax : 038-861-568-9
www.r-tec.ac.th