แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นแบบประเมินผล
ปวช.1/1https://docs.google.com/forms/d/1-KrKv2li45E7F_TiLKt7jTT0iGTsl98ZcCLcf769bnA/edit
ปวช.1/2https://docs.google.com/forms/d/1732KY-zeOqhnLnuqXe0kevpk6gRbBiWsAr7-6o80tHc/edit
ปวช.1/3https://docs.google.com/forms/d/1TbuHRRPUju80bjCKMD5GGnhIP9sxcqDkH7K_NggwpC0/edit
ปวช.1/4https://docs.google.com/forms/d/1oAbnHG5HTb-6tAVGkspnmCpU0UGrwloXKWhzB2MiRws/edit
ปวช.1/5https://docs.google.com/forms/d/1yiF4bIl9Qu4PXn2sCyhvaBzMQHb5Oqi8CK3xyt8JVKY/edit
ปวช.2/1https://docs.google.com/forms/d/17Xa1urwvpylqfEnsswtTR_jsJ907aYuZdKnb4g_W-2M/edit
ปวช.2/2https://docs.google.com/forms/d/1vjI7_ZT6pcquJts8Ao62V90oIkj7UrFmbh81-Eh_Sj0/edit
ปวช.2/3https://docs.google.com/forms/d/1DKgwPowa6fGY0CjtsQmqAJNuC0rNA5sDlMMVmb9XccY/edit
ปวช.2/4https://docs.google.com/forms/d/1m9_oblkHRB0BaA29_lQ3E7-mqYAYxObMNSOP-NhBxhk/edit
ปวช.2/5https://docs.google.com/forms/d/1jM9pt-4W8UTwLCnBKEx3jw4IXdAwCj8JokSuSgq-s7U/edit
ปวช.2/6https://docs.google.com/forms/d/1qhf7czhPAwQ4CUo00v4ZxGSjGuktzF2GGSYjWLo2ln8/edit
ปวช.2/7https://docs.google.com/forms/d/1CWV0540j9AZ_TS8soVLybjYzn00r5wmrzVchVzcL0XM/edit
ปวช.3/1https://docs.google.com/forms/d/1mtzk430ct7EGGnQFXTVfJ3F1H6lrv5qGtcdLf49akq4/edit
ปวช.3/2https://docs.google.com/forms/d/1qZ8pUwlKk6QNw8WLCL6prvOuKSjtRD78xNGEzdKpHPM/edit
ปวช.3/3https://docs.google.com/forms/d/1NXeLd-eyLogQCUCKCrWevVKoNFvXD2BUOrpFgRQtAVY/edit
ปวช.3/4https://docs.google.com/forms/d/1eu3SNqrOwG8uhy3G3ZvvNYUjb7LIRQj0-kUR_jqazVA/edit
ปวช.3/5https://docs.google.com/forms/d/1-xIXeSa_2dDq6auSwr6hukco1oeXXm1y7V3OEiCj7U8/edit
ปวส.1/1Ahttps://docs.google.com/forms/d/1_SVOH1JOzF4Ui9h23RtWzZ-aUuUvBgWAtzVspeW9k5o/edit
ปวส.1/1Bhttps://docs.google.com/forms/d/1J7V5_hE6neGYyQAf5xwtfZrWCBt1b3Svkp2l2o6WHzA/edit
ปวส.1/2Ahttps://docs.google.com/forms/d/1nfuWT37eFINVU5JWbCg1WHC725RImNhYKn3besZ-aM8/edit
ปวส.1/2Bhttps://docs.google.com/forms/d/1k00xLZfpIla6kNIS_H9hZXaIlDgPRxjOi8GVvgVG4dw/edit
ปวส.1/3Ahttps://docs.google.com/forms/d/148YSiPGZdmMEHW3H2IOIooQLhWqiy6QWFhoQ6UHIMAU/edit
ปวส.1/3Bhttps://docs.google.com/forms/d/1ZimewnmzR8n-9Mewg0biPSFozwn3J_J_NQKg3MGiweQ/edit
ปวส.1/4Ahttps://docs.google.com/forms/d/1niK2H2T01OcxzpNXxKqzi5KiBG5fkljMkShi-B2kI34/edit
ปวส.1/4Bhttps://docs.google.com/forms/d/1tDroVcWWJX5wh5MbHztjFRbeDBSQZ5c4X2_Ejl3PA7k/edit